Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konarzynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.gpk.konarzyny.pl/bip .

Data publikacji strony internetowej:  2015-05-29

Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-08

Strona internetowa www.gpk.konarzyny.pl/bip jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  z powodu niezgodności lub włączeń  wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W  miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Deklaracje sporządzono dnia 08.04.2021 r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą odpowiedzialną jest Bożena Miszewska, adres poczty elektronicznej gpk@konarzyny.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 787 902 962.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji e innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formie udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działalnie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich ( https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt ).

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Strażacka 2, 89-607 Konarzyny.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które usytuowane jest od strony parkingu. Biuro Obsługi Klienta oraz kasa znajdują się we wspólnym pomieszczeniu na piętrze budynku. W budynku nie ma windy.

Przy wejściu umieszczony jest dzwonek.

Do budynku i pomieszczenia spółki można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Pomieszczenie biurowe nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Mimo to, wszystkie sprawy można załatwić na parterze, bez konieczności wizyty na piętrze.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 332

Utworzono dnia: 24.03.2021

Dokument wprowadził:
Bożena Miszewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.04.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

08.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

08.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

08.04.2021, Administrator główny:

Dodanie załącznika RAPORT

08.04.2021, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

24.03.2021, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności